KAT Walk C เป็นนวัตกรรมลู่วิ่งรอบทิศทางส่วนบุคคลเชื่อมต่อด้วยระบบ VR ชิ้นแรกของโลก เป็นนวัตกรรมจักรกลรุ่นใหม่ที่สามารถทำให้มนุษย์เคลื่อนไหวได้รอบทิศทาง 360 องศา ในโลกเสมือนจริง