Flipper Zero Board

1,020.00฿

Flipper Zero Board เป็นบอร์ดพัฒนาที่ทรงพลังและอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ
แฮกเกอร์ฮาร์ดแวร์ อิเล็กทรอนิกส์ และความปลอดภัย
Category:

Description

Flipper Zero Board เป็นบอร์ดพัฒนาที่ทรงพลังและอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ
แฮกเกอร์ฮาร์ดแวร์ อิเล็กทรอนิกส์ และความปลอดภัย

Flipper Zero Board มีประโยชน์ดังต่อไปนี้:
  • สามารถใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น โปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ IoT และเครื่องมือแฮ็กเกอร์
  • สามารถใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
  • สามารถใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและงานฝีมือ
Go to Top